Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Tworzone sercem dostępny pod adresem internetowym www.tworzonesercem.pl, prowadzony jest przez Agnieszkę Smagieł prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Tworzone sercem Agnieszka Smagieł, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8631701561, REGON 380356774.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tworzone sercem Agnieszka Smagieł, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8631701561, REGON 380356774.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tworzonesercem.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny po złożeniu zamówienia w Sklepie, umożliwiający personalizację Produktów, wysyłany po dodaniu Produktów do Koszyka oraz określeniu warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Prusy 88,
                                  27-530 Ożarów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@tworzonesercem.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 733 500 477
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. uprzednia akceptacja Regulaminu, następująca z chwilą dokonania rejestracji lub po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu (jeśli Kupujący nie dokonał wcześniej rejestracji),
 2. stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania
  do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. Składanie zamówienia za pośrednictwem Sklepu
 2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu Kupujący zobowiązany jest:
 1. dodać do koszyka produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia
  w odpowiedniej ilości,
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. przejść do płatności i sposobu dostawy,
 4. wybrać formę płatności i sposób dostawy zamówienia,
 5. uzupełnić dane dostawy,
 6. złożyć stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów,
 7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”,
 8. wypełnić formularz dotyczący personalizacji zamówionych produktów (formularz przesyłany jest po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany
  w trakcie jego składania)
 9. Potwierdzenie zamówienia zostanie wyświetlone po jego zakończeniu oraz przesłane na adres e-mail Kupującego.
 10. Składanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej
 11. Zamówienie złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. należy przesłać je na adres kontakt@tworzonesercem.pl. W razie wątpliwości Sprzedawcy co do szczegółów zamówienia, Sprzedawca poprosi Kupującego o doprecyzowanie.
 12. Po ustaleniu wszystkich szczegółów zamówienia złożonego  za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca prześle na adres e-mail Kupującego potwierdzenie zamówienia oraz formularz służący personalizacji Produktów.
 13. Składanie zamówienia osobiście

Zamówienia składane osobiście w siedzibie Sprzedawcy realizowane są zgodnie z ustaleniami  indywidualnymi.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 4. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 5. Płatności elektroniczne
 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przekazuje na adres e-mail Klienta, podany podczas składania zamówienia, interaktywny formularz służący personalizacji Produktów, jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 10 dni roboczych od zaakceptowania projektu personalizacji w przypadku produktów personalizowanych i 7 dni roboczych od opłacenia zamówienia w przypadku produktów niepersonalizowanych, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 8. w przypadku wyboru przez Klienta produktów personalizowanych od akceptacji projektu personalizacji.
 9. w przypadku wyboru przez Klienta produktów niepersonalizowanych od dnia w którym Klient opłacił zamówienie.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym § 9 pkt 4. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Projekt indywidualny – personalizacja produktu

 1. Personalizacja Produktu dostępna jest dla: zaproszeń i zawiadomień ślubnych, zaproszeń dla Rodziców, zawieszek na alkohol, menu weselnego, naklejek, winietek, numerów stołu, ksiąg gości, pudełek na koperty, pudełek na obrączki, podziękowań weselnych oraz planów stołów.
 2. Wszystkie niezbędne do personalizacji informacje Klient przekazuje Sprzedawcy
  za pośrednictwem formularza otrzymanego po złożeniu zamówienia
  lub w wiadomości e-mail.
 3. Minimalna ilość zamówionych przedmiotów dla których Sprzedawca realizuje personalizację to odpowiednio:
 1. zaproszenia i zawiadomienia ślubne – 20 sztuk
 2. zaproszenia dla Rodziców – 2 sztuki
 3. zawieszki na alkohol – 20 sztuk
 4. menu weselne – 5 sztuk
 5. naklejki na alkohol – 20 sztuk
 6. winietki – 30 sztuk
 7. numery stołów – 3 sztuki
 8. księga gości – 1 sztuka
 9. pudełko na koperty – 1 sztuka
 10. pudełko na obrączki – 1 sztuka
 11. podziękowania weselne – 20 sztuk
 12. plan stołu  – 1 sztuka
 13. Zamówienie Produktu w powyższej ilości kwalifikuje do wykonania bezpłatnego projektu, natomiast jeżeli ilość zamówionych Produktów jest mniejsza od wskazanej, zamówienie nie kwalifikuje się do bezpłatnego projektu, a wynagrodzenie należne Sprzedawcy za wykonanie projektu wynosi w każdym przypadku 30 zł.
 14. Przygotowany projekt personalizacji zakupionych produktów Kupujący otrzyma w formie odnośnika, przesłanego na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 15. Realizacja zamówienia następuje po poinformowaniu Sprzedawcy przez Kupującego drogą e-mailową o akceptacji projektu.
 16. W przypadku konieczności naniesienia zmian w projekcie, realizowane są one jak najszybciej.
 17. Zgłoszenie przez Klienta poprawek do projektu powinno nastąpić w formie jednej wiadomości e-mail z listą wypunktowaną wszystkich poprawek.
 18. Akceptacja przez Kupującego projektu oznacza stwierdzenie, że jest on zgodny z jego oczekiwaniami. Kupujący w projekcie powinien sprawdzić:
  1. poprawność gramatyczną i ortograficzną tekstu,
  1. rozmieszczenie i proporcje grafik i tekstu,
   czytelność i wielkość tekstu i grafik,
  1. poprawność umieszczonych w projekcie imion i nazwisk, dat raz innych personalizowanych treści.
 1. Akceptacja projektu powinna zostać potwierdzona wiadomości e-mail.
 2. Po akceptacji projektu i przekazaniu zamówienia do realizacji nie będzie możliwe już wprowadzenie jakichkolwiek poprawek, chyba że Sprzedawca indywidualnie wyrazi na to zgodę.

§ 11

Zastrzeżenia techniczne

 1. Wydruk tych samych treści z uwzględnieniem różnych rodzajów papieru może różnić się między sobą kolorami i intensywnością.
 2. Wszystkie kolory  prezentowane na stronie internetowej www.tworzonesercem.pl oraz odwzorowane na projekcie personalizowanego produktu mogą w różny sposób odbiegać od oglądanych bezpośrednio przez Klienta, co wynika z różnych specyfikacji technicznych używanych wyświetlaczy. 
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku na  personalizowanej części zaproszeń dotyczącej listy gości przesłanej przez Klienta.
 4. Satynowe wstążki używane w produkcji zaproszeń oraz materiały (satynowe, lniane, bawełniane) używane w produkcji podziękowań nie są zabezpieczane przed strzępieniem.
 5. Rozmiar wszystkich Produktów dostępnych w Sklepie  może odbiegać  od podanego w specyfikacji o +/- 2 mm.
 6. W cenę każdego zaproszenia ślubnego wliczona jest koperta w kolorze białym (bez nadruku), która rozmiarem pasuje do zaproszenia.
 7. Sznurki ozdobne są docięte na odpowiedni wymiar i przeznaczone do samodzielnego zawiązania.

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,
  w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
   z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego
  z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające
  z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 9. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkty personalizowane).

§ 13

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 • Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanych towarów.

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

6.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

7.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2021 roku.