Jesteśmy pracownią na rynku usług ślubno-weselnych. Dzięki świeżości pomysłów oraz precyzji wykonania produktów, pragniemy dołączyć do grona najczęściej polecanych pracowni ślubno-weselnych. Naszym głównym celem jest budzić zadowolenie klientów na każdym etapie realizacji zamówienia. Na początek dane rejestrowe właściciela sklepu:

Tworzone sercem Agnieszka Smagieł
ul. Prusy 88,
27-530 Ożarów,
NIP: 8631701561,
REGON: 380356774.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych metodach płatności i dostawy, realizacji zamówienia, możliwości odstąpienia od umowy, procedurze reklamacyjnej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@tworzonesercem.pl lub dzwoniąc pod numer +48 733 500 477. Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów – zespół pracowni Tworzonesercem.pl

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://tworzonesercem.pl/regulamin/
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://tworzonesercem.pl,

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż zaproszeń ślubnych, dodatków weselnych i innych akcesoriów dekoracyjnych. Sprzedawca oferuje personalizację większości dostępnych w ofercie produktów. Personalizacja polega na wykonaniu produktu według projektu przygotowywanego indywidualnie dla Kupującego.
 2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu oraz serwisu Allegro, jak również e-mailowo lub osobiście w swojej siedzibie.
 3. Kontakt z działem obsługi klienta możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@tworzonesercem.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 733 500 477 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

§ 3. Sklep i usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 5. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 6. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@tworzonesercem.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4. Składanie zamówienia za pośrednictwem Sklepu

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia oraz ich ilość i kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. przejść do kasy,
  3. wybrać sposób dostawy zamówienia,
  4. złożyć stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów,
  5. kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”.
  6. wypełnić formularz dotyczący personalizacji produktów, który prześlemy po otrzymaniu zamówienia, na adres e-mail podany w trakcie jego składania.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie”, Kupującemu zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia Kupujący otrzyma również na swój adres e-mail.
 3. Jeżeli zamówienie dotyczy produktów, które mają zostać wykonane według projektu indywidualnie przygotowywanego dla Kupującego, projekt ten zostanie wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu otrzymania przez nas uzupełnionego formularza dotyczącego personalizacji produktów.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§ 5. Składanie zamówienia osobiście lub pocztą elektroniczną

 1. Zamówienie może zostać złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy. W takiej sytuacji, strony ustalą na żywo szczegóły związane z zamówieniem.
 2. Zamówienie może zostać złożone również za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu złożenia zamówienia należy przesłać je na adres kontakt@tworzonesercem.pl. W razie wątpliwości Sprzedawcy co do przedmiotu zamówienia, Sprzedawca poprosi Kupującego o doprecyzowanie szczegółów.
 3. Po ustaleniu wszystkich szczegółów zamówienia, czy to osobiście, czy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca prześle na adres e-mail Kupującego potwierdzenie zamówienia.

§ 6. Składanie zamówienia za pośrednictwem serwisu Allegro

 1. Zamówienie może zostać również złożone za pośrednictwem serwisu Allegro.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu Allegro odbywa się z wykorzystaniem funkcji i mechanizmów serwisu Allegro, w szczególności poprzez skorzystanie z opcji „Kup teraz”.
 3. Szczegóły składanego zamówienia wynikają zawsze z opisu oferty, w ramach której Kupujący korzysta z opcji „Kup teraz”.
 4. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem serwisu Allegro, Kupujący otrzyma na swój adres e-mail przypisany do konta w serwisie Allegro potwierdzenie zamówienia.

§ 7. Charakter zamówienia oraz skutki jego złożenia

 1. Samo złożenie zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, a stanowi jedynie ofertę zawarcia umowy złożoną Sprzedawcy przez Kupującego, za wyjątkiem zamówienia złożonego za pośrednictwem serwisu Allegro (skorzystanie z opcji „Kup teraz” prowadzi bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, zgodnie z art. 7.3 Regulaminu Allegro dostępnego pod adresem https://allegro.pl/regulamin/pl#artykul-7.-zawarcie-umowy-w-ramach-oferty).
 2. W przypadku produktów niepersonalizowanych, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą doręczenia Kupującemu potwierdzenia zamówienia.
 3. W przypadku produktów personalizowanych, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą zaakceptowania przez Kupującego ostatecznych warunków zamówienia, o których mowa w ust. 4 poniżej.
 4. Szczegóły zamówienia po jego złożeniu, a przed przekazaniem do realizacji mogą podlegać zmianom w ramach indywidualnych ustaleń z Kupującym. W związku z tym, ostateczne warunki realizacji zamówienia, w szczególności termin realizacji zamówienia oraz kwota płatności za zamówienie mogą ulec zmianie w stosunku do pierwotnie złożonego zamówienia. Ostateczne warunki zamówienia zostaną przedstawione Kupującemu po zaakceptowaniu przez Kupującego projektu, według którego ma zostać wykonany produkt. Z chwilą akceptacji tych warunków, zgodnie z ust. 3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy.

§ 8. Płatność

 1. W przypadku produktów niepersonalizowanych, płatność za zamówienie możliwa jest z góry przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. W przypadku produktów personalizowanych, jedyną dopuszczalną metodą płatności jest płatność z góry przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Dokonanie płatności jest warunkiem przekazania zamówienia do realizacji.

§ 9. Indywidualny projekt

 1. Indywidualne projekty wykonywane są dla następujących produktów: zaproszenia ślubne, menu weselne, zawieszki na alkohol, naklejki na alkohol, skrzynki na alkohol, ręcznie wykonane podziękowania dla rodziców, grawerowane dyplomy, księga gości, plan stołów, pudełko na koperty.
 2. Jeżeli złożone przez Kupującego zamówienie dotyczy produktów, które mają zostać wykonane według projektu indywidualnie przygotowanego dla Kupującego, Kupujący musi przekazać Sprzedawcy informacje niezbędne do przygotowania projektu. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie przez Kupującego formularza udostępnianego mu przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu. Szczegóły zamówień indywidualnych mogą zostać doprecyzowane drogą mailową.
 3. Nieuzupełnienie lub uzupełnienie w niewystarczającym stopniu formularza uniemożliwia przygotowanie projektu. W razie braków w formularzu, Sprzedawca poprosi Kupującego o ich uzupełnienie.
 4. Przygotowanie projektu jest bezpłatne, jeżeli zamówienie Kupującego obejmuje nie mniej niż 20 sztuk zaproszeń, 20 sztuk zawieszek na alkohol, 8 sztuk menu weselnego, 20 sztuk naklejek na alkohol, 50 sztuk winietek, 3 sztuk numerów stołu. Do pozostałych produktów projekty wykonywane są bezpłatnie od jednej sztuki. Wymienione powyżej ilości zaproszeń ślubnych, zawieszek na alkohol, menu, naklejek, winietek oraz numerów stołu dają prawo do wykonania jednego projektu.
 5. Jeżeli przedmiot zamówienia nie kwalifikuje do bezpłatnego projektu, zgodnie z ust. 5 powyżej, wynagrodzenie należne Sprzedawcy za wykonanie projektu wynosi:
  1. zaproszenia ślubne – 30 zł za projekt,
  2. zawieszki na alkohol – 20 zł za projekt,
  3. menu weselne – 30 zł za projekt,
  4. naklejki na alkohol – 20 zł za projekt,
  5. winietki – 20 zł za projekt,
  6. numery stołów – 20 zł za projekt.
 6. Jeżeli projekt dotyczy zaproszenia ślubnego ze zdjęciem, a Kupującemu przysługuje bezpłatny projekt, Kupujący w celu wykonania projektu może przesłać jedno zdjęcie. Przesłanie przez Kupującego więcej niż jednego zdjęcia wiąże się z koniecznością wykonania płatnego projektu zgodnie z cennikiem wskazanym w ust. 6 powyżej.
 7. Projekt zostanie wykonany i przesłany Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku .pdf w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę kompletnego formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 8. Po otrzymaniu projektu, Kupujący może go zaakceptować albo zgłosić poprawki. Zgłoszenie poprawek powinno nastąpić zbiorczo w formie jednej wiadomości e-mail z listą wypunktowaną wszystkich poprawek. Poprawki mogą dotyczyć części gramatycznej i ortograficznej tekstu, zmiana tekstu w całości lub większości będzie traktowana jako nowy projekt.
 9. Akceptacja przez Kupującego projektu oznacza stwierdzenie, że jest on zgodny z jego oczekiwaniami. Kupujący w projekcie powinien sprawdzić:
  1. poprawność gramatyczną i ortograficzną tekstu,
  2. rozmieszczenie i proporcje grafik i tekstu,
  3. czytelność i wielkość tekstu i grafik,
  4. poprawność umieszczonych w projekcie imion i nazwisk, dat oraz innych personalizowanych treści.
 10. Akceptacja projektu powinna zostać przesłana na adres e-mail kontakt@tworzonesercem.pl. Otrzymanie wiadomości zostanie potwierdzone.
 11. Po akceptacji projektu i przekazaniu zamówienia do realizacji nie będzie możliwe już wprowadzenie jakichkolwiek poprawek, chyba że Sprzedawca indywidualnie wyrazi na to zgodę.
 12. Jeżeli po przedstawieniu Kupującemu przygotowanego projektu, Kupujący będzie chciał zrezygnować z realizacji zamówienia, zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy wynagrodzenia za wykonanie projektu zgodnie z cennikiem wskazanym w ust. 6 powyżej.
 13. Szczegóły związane z wykonywaniem projektu znajdują się w dokumencie pt. „Etapy i czas realizacji” dostępnym pod adresem https://tworzonesercem.pl/etapy-i-czas-realizacji/. W razie odmienności, postanowienia tego dokumentu mają pierwszeństwo zastosowanie przed wszystkimi innymi dokumentami.

§ 10. Realizacja zamówienia – produkty niepersonalizowane

Jeżeli przedmiotem zamówienia są produkty niepersonalizowane, produkty zostaną wysłane do Kupującego albo będą możliwe do odbioru osobistego po wcześniejszym ustaleniu szczegółów odbioru ze Sprzedawcą,  w ciągu 10 dni roboczych od dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 11. Realizacja zamówienia – produkty personalizowane

 1. Jeżeli złożone przez Kupującego zamówienie dotyczy produktów, które mają zostać wykonane według projektu indywidualnie przygotowanego dla Kupującego, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaakceptowaniu przez Kupującego projektu, ostatecznych warunków realizacji zamówienia oraz po dokonaniu przez Kupującego zapłaty z góry całej kwoty należnej Sprzedawcy z tytułu umowy.
 2. Czas realizacji zamówienia wynika z ostatecznych warunków zamówienia zaakceptowanych przez Kupującego.
 3. Zrealizowane zamówienie, tj. spersonalizowane produkty zostaną wysłane do Kupującego, a jeżeli Kupujący wybrał odbiór osobisty, będą dostępne do odbioru w siedzibie sklepu stacjonarnego Sprzedawcy.

§ 12. Dostawa

 1. Jeżeli zamówione produkty mają zostać dostarczone pod adres podany przez Kupującego, dostawa zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Dostawa możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba, że strony ustalą odmiennie. Koszt dostawy wliczany jest w kwotę płatności za zamówienie.

§ 13. Zastrzeżenia techniczne

 1. Z powodu różnic wyświetlaczy, których Kupujący używają do podglądu projektów kolory na wydruku mogą się od nich różnić.
 2. Wydruk na różnych rodzajach papieru może się różnić między sobą kolorami i intensywnością.
 3. Personalizacja produktów na podstawie przesłanej listy gości odbywa się w sposób automatyczny. Błędy na liście gości mogą zostać niezauważone.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku personalizowanej części zaproszeń, jeżeli te błędy znajdowały się w tekście przesłanym przez klienta.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku projektu indywidualnego, sprawdzonego i zaakceptowanego przez klienta.
 6. Rozmiar zaproszeń ślubnych może się różnić od podanego w specyfikacji o +/- 2 mm.
 7. Wstążki wiązane na zaproszeniach ślubnych nie są odporne na strzępienie się końców, chyba że ustalono inaczej.
 8. Gratis do każdego zamówienia dodawana jest biała koperta (bez nadruku) która rozmiarem pasuje do zaproszenia.
 9. Kolory papieru i wstążek mogą różnić się od tych oglądanych na wyświetlaczu, mogą także nieznacznie różnić się między poszczególnymi partiami.

§ 14. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://tworzonesercem.pl/formularze/formularz-odstapienia-od-umowy.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 15. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod https://tworzonesercem.pl/formularze/formularz-reklamacyjny.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 16. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności, która znajduje się pod następującym adresem:
https://tworzonesercem.pl/polityka-prywatnosci/

§ 17. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 18. Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 czerwca 2018 roku.